Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REALITNÍCH MAKLÉŘŮ

I. Význam pojmů obsažených ve Všeobecných obchodních podmínkách

Některé pojmy z hlediska těchto Všeobecných obchodních podmínek mají následující významy:
Realitní makléř je Virtus upravljanje d.o.o. Rijeka, OIB: 46096970345, Brajda 10, Rijeka, která je obchodní společností splňující požadavky na realitní zprostředkování stanovené Zákonem o realitním makléřství (dále jen: Makléř).
Realitní agent je fyzická osoba, která je zapsána v Adresáři realitních agentů a je buď zaměstnancem Makléře, nebo s Makléřem spolupracuje na základě zvláštní smlouvy (dále jen: Agent).
Realitní zprostředkování je činnost realitních makléřů související s propojením mezi zmocnitelem a třetí stranou, jakož i jednání a přípravy na uzavření právních činností jejichž předmětem je konkrétní nemovitost (například při nákupu, prodeji, výměně, nájmu, pronájmu atd.) (dále: Zprostředkování).
Zmocnitelem je fyzická nebo právnická osoba, která (v postavení prodávajícího, kupujícího, pronajímatele, nájemce apod.) uzavře s Makléřem písemnou smlouvu o zprostředkování.
Smlouva o zprostředkování je smlouva, která v souladu se Zákonem upravuje povinnosti a práva zmocnitele a makléře s cílem uzavřít určitou právní činnost o převodu nebo zřízení určitého práva k nemovitosti (dále: Smlouva).
Třetí osobou je osoba, kterou se makléř snaží spojit se zmocnitelem za účelem jednání a za účelem uzavření právní činnosti z smlouvy o zprostředkování (dále: Třetí osoba).
Zákon o realitním zprostředkování je základním legislativním rámcem, který upravuje podmínky výkonu zprostředkovatelské činnosti, způsob uzavírání a obsah smlouvy o zprostředkování, všeobecné obchodní podmínky, práva a povinnosti makléřů, agentů a zmocnitelů a další související činnosti (dále: Zákon).

II. Obecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky realitních makléřů (dále: Všeobecné podmínky) upravují vztah mezi Makléřem a Zmocnitelem, kteří uzavírají Smlouvu o zprostředkování a představují nedílnou součást této Smlouvy.

III. Nabídka nemovitostí

Nabídka Makléře je založena na datech obdržených písemně a/nebo ústně od Zmocnitele jako vlastníka nemovitosti (nebo jím pověřené osoby), která je nabízena k prodeji, pronájmu, nájmu nebo výměně a obsahuje popis a cenu nemovitosti tedy stanovení určitého práva na nemovitost.
Makléř neodpovídá za pravdivost a přesnost údajů získaných od Zmocnitele.

IV. Smlouva o zprostředkování obchodu s nemovitostmi

Ve smlouvě o zprostředkování obchodu s nemovitostmi (dále: Smlouva), uzavřené Makléřem a Zmocnitelem, se Makléř zavazuje, že se pokusí najít a spojit s Zmocnitelem Třetí osobu za účelem vyjednávání a přípravy na uzavření konkrétní právní činnosti o převodu nebo zřízení konkrétního práva na majetek a/nebo v souvislosti s majetkem, a Zmocnitel se zavazuje zaplatit mu určitý zprostředkovatelský poplatek při splnění dohodnutých podmínek (dále: Poplatek)

Smlouva je uzavřena písemně a na určitou dobu. Pokud si smluvní strany v Smlouvě nedohodnou dobu, na kterou Smlouvu uzavírají, považuje se tato za uzavřenou po dobu 12 měsíců ode dne uzavření a lze ji dohodou stran několikrát prodloužit.

Makléř může tuto Smlouvu převést na jiné makléře a na výzvu zmocnitele je povinen mu předat seznam takových makléřů, přičemž Zmocnitel zůstává ve smluvním vztahu pouze s Makléřem, se kterým uzavřel Smlouvu.

Smlouva o zprostředkování končí uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, pokud v této lhůtě nebyla uzavřena právní činnost, pro kterou byla zprostředkována, nebo výpovědí kterékoli ze smluvních stran, kterou je třeba zaslat druhé straně písemně na adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na oficiální e-mail Makléře.

Ukončení Smlouvy nesmí být v rozporu se zásadou svědomitosti a poctivosti a nemůže upadnout do bouře nebo s úmyslem zbavit Makléře práva na Poplatek, v takovém případě má Makléř nárok na dvojnásobnou částku Poplatku.

V případě zrušení Smlouvy je Zmocnitel povinen nahradit Makléři vzniklé náklady, za které bylo výslovně dohodnuto, že je Zmocnitel zaplatí zvlášť.

Pokud do 12 měsíců od ukončení uzavřené Smlouvy Zmocnitel nebo jeho manžel/ka/partner/ka, osoba jemu blízkého pokrevního nebo zvaného příbuzenství nebo obchodní společnost, instituce nebo jiná právnická osoba, jejíž Zmocnitel nebo jedna z výše uvedených osob je zakladatelem nebo zákonným zástupcem, tedy se kterou uzavřel pracovní smlouvu nebo smlouvu o dílo, uzavře právní činnost, která je důsledkem jednání Makléře před ukončením Smlouvy o zprostředkování, je povinen zaplatit Makléři dvojnásobek Poplatku.

V. Exkluzivní smlouva o zprostředkování

Exkluzivní smlouvou o zprostředkování se Zmocnitel zavazuje, že pro zprostředkovanou činnost nebude angažovat jiného makléře.

Pokud Zmocnitel v době trvání Exkluzivní smlouvy o zprostředkování uzavřel prostřednictvím jiného Makléře právní činnost, ke kterému byl exkluzivnímu Makléři zadán příkaz k exkluzivnímu zprostředkování, je povinen zaplatit exkluzivnímu Makléři dohodnutý Poplatek a případné další možné náklady vzniklé při zprostředkování za uvedenou zprostředkovanou činnost.

Při uzavírání exkluzivní smlouvy o zprostředkování je Makléř povinen výslovně upozornit Zmocnitele na význam a právní důsledky smluvní doložky z předchozího odstavce.
Ostatní ustanovení uvedená v bodě IV. vztahují se rovněž na Exkluzivní smlouvu o zprostředkování.

VI. Povinnosti Makléře

Makléř je povinen jednat s péčí dobrého odborníka a zejména:

pokusit se najít a spojit se Zmocnitelem osobu za účelem uzavření zprostředkované činnosti,
informovat Zmocnitele o průměrné tržní ceně podobné nemovitosti,
získat a prohlédnout do dokladů prokazujících vlastnické nebo jiné skutečné právo na dotičnou nemovitost, jakož i zkontrolovat majetkově-právní dokumentaci, kterou mu Zmocnitel předložil,
upozornit Zmocnitele na zjevné vady, práva třetích osob nebo jiná rizika související se stavem nemovitosti v katastru nemovitosti,
provést potřebné akce k prezentaci nemovitosti na trhu, nemovitost vhodným způsobem inzerovat a provést všechny další akce sjednané ve Smlouvě o zprostředkování nemovitosti, které přesahují obvyklou prezentaci, za kterou má nárok na zvláštní, předem stanovené náklady,
umožnit prohlížení nemovitostí,
zprostředkovat jednání a pokusit se dosáhnout uzavření smlouvy, pokud se k ní výslovně zavázal,
uchovávat osobní údaje Zmocnitele a na jeho písemný příkaz uchovávat jako obchodní tajemství informace o nemovitosti, pro kterou zprostředkovává nebo v souvislosti s touto nemovitostí nebo obchodem, pro který zprostředkovává,
pokud je předmětem smlouvy pozemek, zkontrolovat účel dotyčného pozemku v souladu s předpisy územního plánování, které se na tento pozemek vztahují,
informovat Zmocnitele o všech okolnostech důležitých pro zamýšlenou činnost, které jsou mu známy nebo mu musí být známy,
informovat Zmocnitele o ustanoveních Zákona o předcházení praní peněz a financování terorismu (NN 87/08),
ve spolupráci s advokátem připravit návrhy smluv na právní činnost, pro kterou zprostředkovává.
VII. Povinnosti Zmocnitele

Uzavřením Smlouvy o zprostředkování s Makléřem se Zmocnitel zavazuje k následujícím závazkům:
informovat Makléře o všech okolnostech, které jsou důležité pro provedení zprostředkování a uzavření smlouvy,
ukázat Makléře veškeré doklady k nemovitosti, která je předmětem zprostředkovatelské smlouvy, a které jsou nezbytné pro výkon zprostředkovatelské činnosti a uzavření zprostředkované smlouvy (občanský průkaz, výpis z katastru nemovitostí, list vlastnictví, identifikace nemovitost, místní, stavební povolení nebo
povolení k využívání, rozhodnutí o provedeném stavu, energetický průkaz, doklad o splnění povinností vůči Třetí osobě),
poskytnout Makléři přesné informace o nemovitosti,
poskytnout Makléři doklady prokazující jeho vlastnictví k nemovitosti nebo jiné skutečné právo na nemovitost, která je předmětem smlouvy, a upozornit Makléři na všechna registrovaná a neregistrovaná zastavní práva, která na nemovitosti existují,
poskytnout Makléři a Třetí straně, která má zájem o uzavření zprostředkované činnosti, prohlídku nemovitosti,
informovat Makléře o všech podstatných údajích o požadované nemovitosti, což zahrnuje zejména popis nemovitosti a cenu,
po uzavření předsmlouvy o zprostředkované právní činnosti nebo nebude-li uzavřena po uzavření hlavní smlouvy o této činnosti, vyplatit Makléři Poplatek,
nahradit Makléři náklady vzniklé během zprostředkování, které přesahují obvyklé náklady zprostředkování, pokud tak bylo dohodnuto,
písemně informovat Makléře o všech změnách souvisejících s činností, pro kterou makléře pověřil, a zejména o změnách souvisejících s vlastnictvím nemovitosti nebo informovat Makléře, pokud zprostředkovanou právní činnost uzavře jinak nebo od uzavření takové činnosti odstoupí.
Zmocnitel není povinen vstupovat do jednání o uzavření zprostředkované činnosti s Tretí osobou zjištěnou Makléřem, ani uzavírat právní činnost. Zmocnitel odpovídá makléři za škodu, pokud nejednal v dobré víře a je povinen nahradit veškeré náklady vzniklé během zprostředkování, které nemohou být nižší než 1/3 nebo vyšší než dohodnutý Poplatek.
Zmocnitel odpovídá za škodu, pokud jednal podvodně, pokud zadržel nebo poskytl nesprávné informace nezbytné pro zprostředkovánou činnost za účelem dokončení zprostředkované činnosti.

VIII. Zprostředkovatelský poplatek

Makléři pro zprostředkování náleží odměna za zprostředkování (dále: Poplatek) ve výši uvedené v zprostředkování smlouvě, na kterou má nárok ihned po uzavření prvního právního úkonu (předsmlouvy nebo hlavní smlouvy) uzavřeného Zmocnitelem se zainteresovanou Třetí stranou, se kterou jej Makléř přivedl do kontaktu.
DPH se počítá ve výši 25 %.

Sjednaný podplatek za zprostředkování pokrývá provedení všech úkonů Makléře uvedených v bodě. VI. Všeobecné podmínky.
Makléř může sjednat právo na poplatek skutečných nákladů nezbytných k provedení příkazu a požadovat o zaplacení finančních prostředků na určité výdaje a náklady předem.

Pokud strana sama nabídne makléři poplatek nebo odměnu vyšší, než je dohodnutá, může makléř takovou odměnu obdržet, ale za předpokladu, že to není zjevně nepřiměřené jeho službám, s výsledkem jeho práce a majetkovou situací strany.

Pokud bez zavinění Zmocnitele po uzavření předsmlouvy nedojde k uzavření hlavní smlouvy, je Zmocnitel povinen zaplatit makléři pevný zprostředkovatelský poplatek za nákup a prodej ve výši 1 000,00 EUR plus odpovídající DPH.

Odstoupení Zmocnitele od plnění závazků převzatých z předsmlouvy nebo jiné právní činnosti, která je předmětem zprostředkování, nemá vliv na povinnost Zmocnitele zaplatit zprostředkovatelský poplatek Makléři ve výši a způsobem stanoveným tímto článkem a uzavřenou smlouvou o zprostředkování.

Má se za to, že Makléř umožnil Zmocniteli kontaktovat Třetí osobu, pokud přímo přivedl nebo poslal Zmocniteli Třetí osobu k prohlídce dotyčné nemovitosti, organizoval schůzku mezi Zmocnitelem a Třetí stranou za účelem jednání, sdělil Zmocniteli jméno a příjmení, tj. společnost, telefonní číslo, e-mailovou adresu atd.Třetí strany nebo tyto informace o Zmocniteli poskytly Třetí straně nebo sdělily Třetí straně přesné umístění požadované nemovitosti.

IX. Výše zprostředkovatelského poplatku

Za uzavření právní činnosti nákupu a prodeje se účtuje zprostředkovatelský poplatek v dohodnutém procentu z celkové částky kupní ceny a v případě výměny nemovitosti v dohodnutém procentu z hodnoty nemovitosti nabyté náhradou, vše v rozmezí 2-4%, a u nemovitosti, jejíž hodnota je nižší nebo rovna částce 35 000,00 EUR činí fixně 1 000,00 EUR, vše v ekvivalentu Kuna podle středního kurzu HNB v den platby, vše zvýšeno o odpovídající DPH.

Za uzavření právní činnosti nájmu nebo pronájmu je účtován zprostředkovatelský poplatek ve výši jednoho měsíčního nájmu nebo pronájmu plus odpovídající DPH.

Poplatek může být účtován jak od prodávajícího, tak od kupujícího, tj. od pronajímatele/nájemce, pokud s nimi byla uzavřena Smlouva o zprostředkování.

X. Závěrečná ustanovení

Pro vše, co není výslovně definováno těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, platí Zákon o zprostředkování nemovitostí, Zákon o občanských závazcích a další právní předpisy.

Všeobecné podmínky platí od 08. září 2022.