Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE REALITNÝCH SPROSTREDKOVATEĽOV

I. Význam výrazov obsiahnutých vo Všeobecných obchodných podmienkach

Určité výrazy v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok majú nasledujúci význam:
Realitným sprostredkovateľom je Virtus management d.o.o. Rijeka, PIN: 46096970345, Brajda 10, Rijeka, ktorá obchodná spoločnosť spĺňa podmienky na výkon realitnej sprostredkovateľskej činnosti špecifikované Zákonom o realitnom sprostredkovaní (ďalej len: Sprostredkovateľ).
Realitný agent je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v Zozname realitných agentov a je buď v zamestnaneckom pomere k Sprostredkovateľovi, alebo spolupracuje s Sprostredkovateľom na základe osobitnej zmluvy (ďalej len: Agent).
Realitné sprostredkovanie je činnosť realitných sprostredkovateľov, ktorá sa týka prepojenia klienta s treťou osobou, ako aj rokovaní a príprav na uzavretie právnych záležitostí, ktorých predmetom je konkrétna nehnuteľnosť (napr. kúpa, predaj, výmena, prenájom, lízing atď.) (ďalej len: Sprostredkovanie).
Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá (v postavení predávajúceho, kupujúceho, prenajímateľa, nájomca a pod.) uzatvorí s realitným Sprostredkovateľom zmluvu o sprostredkovaní.
Dohoda o sprostredkovaní je dohoda, ktorá v súlade so Zákonom upravuje povinnosti a práva klienta a sprostredkovateľa s cieľom uzavrieť určitý právny obchod o prevode alebo zriadení určitého práva k nehnuteľnosti (ďalej len: Dohoda).
Tretia osoba je osoba, ktorú sa realitný sprostredkovateľ snaží spojiť s klientom za účelom rokovania a s cieľom uzavrieť právny obchod z Dohode o sprostredkovaní (ďalej len: Tretia strana).
Zákon o realitnom sprostredkovaní je základným legislatívnym rámcom, ktorý upravuje podmienky výkonu činnosti realitného sprostredkovaní, spôsob uzatvárania a obsah Dohody o sprostredkovaní, všeobecné obchodné podmienky, práva a povinnosti sprostredkovateľov, agentov a klientov a iné súvisiace s predmetnou činnosťou (ďalej len: Zákon).

II. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky realitného sprostredkovania (ďalej len: Všeobecné podmienky) upravujú vzťah medzi Sprostredkovateľom a Klientom, ktorí uzatvárajú Dohodu o sprostredkovaní a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

III. Ponuka nehnuteľností

Ponuka Sprostredkovateľa je založená na informáciách prijatých písomne a/alebo ústne od Klienta ako vlastníka nehnuteľnosti (alebo ním poverenej osoby na tento účel), ktorá sa ponúka na predaj, lízing, prenájom alebo výmenu, a obsahuje popis a cenu nehnuteľnosti, teda zriadenie určitého práva k nehnuteľnosti.
Sprostredkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a správnosť údajov získaných od Klienta.

IV. Dohoda o sprostredkovaní obchodov s nehnuteľnosťami

Sprostredkovateľ sa v Dohode o sprostredkovaní obchodov s nehnuteľnosťami (ďalej len: Zmluva), uzavretej medzi Sprostredkovateľom a Klientom, zaväzuje, že sa pokúsi nájsť a uviesť Tretiu osobu do kontaktu s klientom za účelom rokovania a prípravy s cieľom uzavretia určitého právneho obchodu o prevode alebo zriadení konkrétneho práva k nehnuteľnosti a/alebo v súvislosti s nehnuteľnosťou, a Klient sa zaväzuje zaplatiť mu pri splnení dohodnutých podmienok určitú odmenu za sprostredkovanie (ďalej len: Odmena)

Dohoda sa uzatvára písomne a na dobu určitú. Ak sa zmluvné strany v samotnej Dohode nedohodnú na lehote, na ktorú Dohodu uzatvoria, táto sa považuje za uzavretú na dobu 12 mesiacov odo dňa uzavretia a je možné ju po dohode zmluvných strán viackrát predĺžiť.

Sprostredkovateľ môže túto Zmluvu previesť na iných sprostredkovateľov, pričom na výzvu klienta je povinný mu predložiť zoznam takýchto sprostredkovateľov, pričom Klient zostáva v zmluvnom vzťahu len so sprostredkovateľom, s ktorým uzatvoril Dohodu.

Dohoda o sprostredkovaní zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, ak v tejto lehote nedošlo k uzavretiu právnej práce, na ktorú bola sprostredkovaná, alebo výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, ktorú je potrebné zaslať druhej strane písomne na adresu uvedenú v Dohode alebo na oficiálny e-mail Sprostredkovateľa.

Ukončenie Dohody nesmie byť v rozpore so zásadou svedomitosti a čestnosti a nemôže k nemu dôjsť za nepriaznivého počasia alebo s úmyslom zbaviť Sprostredkovateľa práva na Odmenu, v ktorom prípade má Sprostredkovateľ nárok na zdvojnásobenie sumy Odmeny.

V prípade odstúpenia od Dohody je Klient povinný nahradiť Sprostredkovateľovi vzniknuté výdavky, pri ktorých bolo výslovne dohodnuté, že ich Poveriteľ uhradí samostatne.

Ak do 12 mesiacov od zániku uzatvorenej Dohody Klient alebo jeho manžel/manželka/partner, osoba jemu blízka pokrvná alebo svokrovská, obchodná spoločnosť, inštitúcia alebo iná právnická osoba, ktorej Klient alebo niektorá z vyššie uvedených osôb je zakladateľom alebo zákonným zástupcom, teda s ktorou má uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo zmluvu o dielo, uzavrie právny obchod, ktorý je dôsledkom konania Sprostredkovateľa pred zánikom Dohody o sprostredkovaní, je povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi dvojnásobok Odmeny.

V. Výhradné sprostredkovanie

Dohodou o výhradnom sprostredkovaní sa Klient zaväzuje, že na sprostredkovanú prácu neprijme žiadneho iného sprostredkovateľa.

Ak Klient počas trvania Dohody o výhradnom sprostredkovaní uzavrel prostredníctvom iného sprostredkovateľa právny obchod, na ktorý bol výhradnému Sprostredkovateľovi zadaný príkaz na výhradné sprostredkovanie, je povinný zaplatiť výhradnému Sprostredkovateľovi dohodnutú Odmenu, ako aj prípadné dodatočné reálne náklady vynaložené pri sprostredkovaní na uvedený sprostredkovaný obchod.

Sprostredkovateľ je povinný pri uzatváraní dohody o výhradnom sprostredkovaní osobitne upozorniť Klienta na význam a právne dôsledky zmluvnej doložky z predchádzajúceho odseku.
Ostatné ustanovenia z bodu IV. tiež odkazujú na Dohodu o výhradnom sprostredkovaní a vzťahujú sa na ňu.

VI. Povinnosti Sprostredkovateľa

Sprostredkovateľ je povinný pri sprostredkovaní konať s prihliadnutím dobrého odborníka a najmä:

snažiť sa nájsť a uviesť osobu do kontaktu s Klientom za účelom uzavretia sprostredkovaného obchodu,
informovať Klienta o priemernej trhovej cene podobnej nehnuteľnosti,
zaobstarať si a skontrolovať doklady preukazujúci vlastnícke alebo iné vecné právo k predmetnej nehnuteľnosti, ako aj nahliadnuť do majetkovo-právnej dokumentácie, ktorú mu predložil Klient,
informovať Klienta o prípadných závadách, právach tretích osôb alebo iných rizikách súvisiacich so stavom nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností,
vykonať potrebné úkony na prezentáciu nehnuteľnosti na trhu, inzerovať nehnuteľnosť vhodným spôsobom a vykonať všetky ďalšie úkony dohodnuté v Dohode o sprostredkovaní, ktoré presahujú rámec obvyklej prezentácie, a na ktoré má právo na osobitné, vopred stanovené náklady,
umožniť prezeranie nehnuteľností,
sprostredkovať rokovania a pokúsiť sa uzavrieť zmluvu, ak sa k tomu osobitne zaviazal,
uchovávať osobné údaje Klienta a na jeho písomný príkaz uchovávať ako obchodné tajomstvo informácie o nehnuteľnostiach, pre ktoré sprostredkúva alebo v súvislosti s touto nehnuteľnosťou alebo obchodom, pre ktorý sprostredkúva,
ak je predmetom zmluvy pozemok, overiť účel pozemku v súlade s predpismi územného plánovania, ktoré sa na tento pozemok vzťahujú,
informovať Klienta o všetkých okolnostiach dôležitých pre zamýšľanú prácu, ktoré sú mu známe alebo mu musia byť známe,
informovať Klienta o ustanoveniach Zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaní terorizmu (NN 87/08),
v spolupráci s advokátom pripravovať návrhy zmlúv na právny obchod, pre ktorý sprostredkúva.

VII. Povinnosti klienta

Uzavretím Dohody o sprostredkovaní so Sprostredkovateľom sa Klient zaväzuje k týmto povinnostiam:
informovať Sprostredkovateľa o všetkých okolnostiach, ktoré sú dôležité pre priebeh sprostredkovania a uzatvorenie dohody,
predložiť Sprostredkovateľovi všetky doklady k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom Dohode o sprostredkovaní, a ktoré sú potrebné na výkon sprostredkovateľskej činnosti a uzatvorenie sprostredkovanej zmluvy (občiansky preukaz, výpis z katastra nehnuteľností, list vlastníctva, identifikáciu nehnuteľnosti, územné rozhodnutie a stavebné
povolenie, rozhodnutie o vykonanom stave, energetický certifikát, doklady o splnení povinností voči Tretej osobe),
predložiť Sprostredkovateľovi presné informácie o nehnuteľnosti,
poskytnúť Sprostredkovateľovi doklady preukazujúce jeho vlastníctvo k nehnuteľnosti, teda iné vecné práva k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zmluvy, a upozorniť Sprostredkovateľa na všetky evidované a neevidované ťarchy, súvisiace s nehnuteľnosťou,
poskytnúť Sprostredkovateľovi a tretej osobe, ktorá má záujem o uzatvorenie sprostredkovaného obchodu, obhliadku nehnuteľnosti,
informovať Sprostredkovateľa o všetkých podstatných informáciách o žiadanej nehnuteľnosti, medzi ktoré patrí najmä opis nehnuteľnosti a cena,
po uzavretí predbežnej zmluvy o sprostredkovanej právnej práci alebo ak nedôjde k jej uzavretiu až po uzavretí hlavnej zmluvy o vykonaní tejto práce, zaplatiť Sprostredkovateľovi Odmenu,
nahradiť Sprostredkovateľovi náklady vzniknuté pri sprostredkovaní, ktoré presahujú bežné náklady na sprostredkovanie, ak sa tak dohodlo,
písomne informovať Sprostredkovateľa o všetkých zmenách súvisiacich s prácou, na ktorú Sprostredkovateľa poveril, a najmä o zmenách súvisiacich s vlastníctvom nehnuteľnosti, teda informovať Sprostredkovateľa, ak uzatvorí sprostredkovaný právny obchod iným spôsobom alebo takýto obchod odmietne uzavrieť.
Klient nie je povinný vstúpiť do rokovaní o uzavretí sprostredkovaného obchodu s Treťou osobou zistenou Sprostredkovateľom, ani uzavrieť právny obchod. Klient bude zodpovedať Sprostredkovateľovi za škodu, ak nekonal v dobrej viere a je povinný nahradiť všetky náklady vzniknuté pri sprostredkovaní, ktoré nemôžu byť nižšie ako 1/3 alebo viac ako dohodnutá Odmena.
Klient bude zodpovedný za škodu, ak konal podvodne, ak zadržal alebo poskytol nesprávne informácie podstatné pre sprostredkovateľský obchod za účelom dokončenia sprostredkovaného obchodu.

VIII. Sprostredkovateľská odmena

Sprostredkovateľovi za sprostredkovanie patrí odmena za sprostredkovanie (ďalej len: Odmena) vo výške určenej Dohodou o sprostredkovaní, na ktorú má nárok ihneď po uzavretí prvého právneho úkonu (predbežnej zmluvy alebo hlavnej zmluvy) uzavretého od Klienta so zainteresovanou Treťou osobou, s ktorou ho Sprostredkovateľ priviedol do kontaktu.
Na sumu Odmeny sa počíta DPH vo výške 25%.

Dohodnutá odmena za sprostredkovanie pokrýva vykonanie všetkých úkonov Sprostredkovateľa uvedených v bode VI. Všeobecných podmienok.
Sprostredkovateľ môže uzavrieť zmluvu o práve na náhradu skutočných nákladov potrebných na vykonanie objednávky a požadovať, aby mu boli zálohované finančné prostriedky na určité výdavky a náklady.

Ak Klient sam ponúkne Sprostredkovateľovi náhradu alebo odmenu vyššiu, ako bola dohodnutá, môže Sprostredkovateľ dostať takúto odmenu, avšak pod podmienkou, že to nie je v zrejmom nepomere k jeho službám, výsledku jeho práce a finančnej situácii Klienta.

Ak bez zavinenia Klienta nedôjde po uzavretí predbežnej zmluvy k uzavretiu hlavnej zmluvy, zaväzuje sa Klient zaplatiť Sprostredkovateľovi fixnú sprostredkovateľskú odmenu za kúpu a predaj vo výške 1000,00 EUR plus zodpovedajúcu DPH.

 Odstúpením Klienta od plnenia záväzkov prevzatých z predbežnej zmluvy alebo z inej právnej práce, ktorá je predmetom sprostredkovania, nie je dotknutá povinnosť Klienta zaplatiť Sprostredkovateľovi odmenu za sprostredkovanie vo výške a spôsobom určeným týmto článkom a uzavretou Dohodou o sprostredkovaní.

Je považované, že Sprostredkovateľ umožnil Klientovi nadviazať kontakt s Treťou osobou, ak priamo priviedol alebo postúpil Tretiu stranu Klientovi na obhliadku predmetnej nehnuteľnosti, zorganizoval stretnutie medzi Klientom a Treťou osobou za účelom rokovania, oznámil Klientovi informacie kvôli meno a priezvisko, teda spoločnosť, telefónne číslo, e-mailovú adresu a pod., ktoré patria Tretej osoby, alebo tieto údaje o Kliente dal Tretej osobe, alebo oznámil Tretej osobe presnú polohu požadovanej nehnuteľnosti.

IX. Výška sprostredkovateľskej odmeny

Za uzavretie právoplatnej kúpnej zmluvy sa účtuje sprostredkovateľská odmena v dohodnutom percente z celkovej dosiahnutej výšky kúpnej ceny, v prípade zámeny nehnuteľnosti v dohodnutom percente z hodnoty nehnuteľnosti získanej zámenou, všetko v rozmedzí 2-4%. Pri nehnuteľnostiach, ktorých hodnota je menšia alebo rovná 35000,00 EUR je pevná suma 1000,00 EUR, všetko v ekvivalente chorvatskej kuny podľa stredového kurzu Chorvatskej Narodnej Banky (HNB) na deň platby, všetko navýšené o príslušnú DPH.

Za uzavretie právnej prace nájmu alebo lízingu sa účtuje sprostredkovateľská odmena vo výške jednomesačného nájmu alebo lízingu plus príslušná DPH.

Odmenu je možné vyberať tak od predávajúceho, ako aj od kupujúceho, teda od prenajímateľa a od nájomcu, ak je s nimi uzatvorená Dohoda o sprostredkovaní.

X. Záverečné ustanovenia

Na všetko, čo nie je výslovne určené týmito Všeobecnými podmienkami, platí Zákon o sprostredkovaní obchodov s nehnuteľnosťami, Zákon o záväzkových vzťahoch a iné právne predpisy.

Všeobecné podmienky platia od 8. septembra 2022.