Általános Szerződési Feltételek

INGATLANKÖZVETÍTŐK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

I. Az Általános Szerződési Feltételekben szereplő kifejezések jelentése

Az Általános Szerződési Feltételekben szereplő egyes kifejezések jelentése:
A Közvetítő a Virtus d.o.o. ingatlanközvetítő Rijeka, OIB: 46096970345, cím: Rijeka, Brajda 10., mely vállalat megfelel az ingatlanközvetítésről szóló törvény ingatlanközvetítési tevékenység végzéséről szóló előírásainak (a továbbiakban: Közvetítő).
Az ingatlanügynök az ingatlanügynökök jegyzékébe bejegyzett természetes személy, aki vagy a Közvetítő alkalmazásában áll, vagy különleges szerződés alapján működik együtt a Közvetítővel (a továbbiakban: Ügynök).
Az ingatlanügyletek közvetítése az ingatlanközvetítők azon tevékenysége, mely a megbízó és egy harmadik személy közötti kapcsolattal, valamint tárgyalásokkal és bizonyos ingatlanokkal kapcsolatos jogi ügyletek (például vásárlás, eladás bérbeadás, bérlés, csere) megkötésének előkészítésével kapcsolatos (a továbbiakban: Közvetítés).
A Megbízó olyan természetes vagy jogi személy (eladó, vevő, bérbeadó, bérlő, stb.), aki írásbeli ingatlanközvetítési szerződést köt a Közvetítővel.
A közvetítői szerződés olyan szerződés, amely a Törvénynek megfelelően szabályozza a megbízó és a közvetítő kötelezettségeit és jogait annak érdekében, hogy bizonyos jogügyletet kössenek egy ingatlan bizonyos jogának átruházásával vagy létrehozásával kapcsolatban (a továbbiakban: Szerződés).
A Harmadik személy az a személy, akit az ingatlanügynök megpróbál kapcsolatba hozni a megbízóval tárgyalások, valamint a közvetítői szerződésből eredő jogügylet megkötése céljából (a továbbiakban: Harmadik személy).
Az ingatlanközvetítői törvény az az alapvető jogszabályi keret, amely szabályozza az ingatlanközvetítési tevékenység végzésének feltételeit, a közvetítői szerződés tartalmát és a megkötésének módját, az általános szerződési feltételeket, a közvetítők, ügynökök és megbízók jogait és kötelezettségeit, valamint a szóban forgó tevékenységhez kapcsolódó egyéb dolgokat (a továbbiakban: Törvény).

II. Általános rendelkezések

Az ingatlanközvetítés általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározza a közvetítői Szerződést kötő Közvetítő és a Megbízó közötti kapcsolat feltételeit, és jelen Szerződés szerves részét képezi.

III. Ingatlankínálat

A Közvetítő kínálata a Megbízótól, mint azon ingatlan tulajdonosától (vagy az általa meghatalmazott személytől) írásban és/vagy szóban kapott adatokon alapul, melyet eladásra, bérbeadásra vagy cserére kínálnak, tartalmazza az ingatlan leírását és árát, valamint az ingatlanra vonatkozó bizonyos jogok leírását.
A Közvetítő nem felelős a Megbízótól kapott adatok valódiságáért és pontosságáért.

IV. Ingatlanközvetítői Szerződés

Az Ingatlanközvetítői Szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés), mely a Közvetítő és a Megbízó között kerül megkötésre, a Közvetítő vállalja, hogy törekszik arra, hogy felkutassa és a Megbízóval kapcsolatba hozza a Harmadik személyt jogügylet megkötéséről zajló tárgyalások és azok előkészítése céljából az ingatlanra és/vagy az ingatlanra vonatkozó konkrét jog átruházására vagy létrehozására vonatkozóan, a Megbízó pedig vállalja, hogy bizonyos közvetítői díjat fizet neki a megállapodás szerinti feltételek teljesülése után (a továbbiakban: Díj).

A Szerződés írásban, határozott időre kerül megkötésre. Ha a szerződő felek a Szerződésben maguk nem határozzák meg a Szerződés érvényességét, akkor a szerződés megkötésétől számított 12 hónapos időtartamra kell megkötöttnek tekinteni, és a felek megállapodása alapján többször meghosszabbítható.

A Közvetítő átruházhatja jelen Szerződést más közvetítőre, és a megbízó kérésére köteles átadni neki az ilyen közvetítők listáját, így a Megbízó csak azzal a Közvetítővel áll szerződéses kapcsolatban, akivel a Szerződést megkötötte.

A közvetítői Szerződés annak a határidőnek a lejártával ér véget, amelyre megkötötték, ha a jogi ügylet, amire vonatkozóan kötötték ez idő alatt nem jött létre, vagy akkor, ha a szerződő felek bármelyike felmondja, mely felmondást meg kell küldeni a másik félnek a Szerződésben írásban meghatározott címére vagy a Közvetítő hivatalos e-mail-címére.

A Szerződés felmondása nem ütközhet a lelkiismeretesség és a becsületesség elvével, nem történhet rossz szándékból, azzal a szándékkal, hogy megfossza a Közvetítőt a kártérítéshez való jogától, mely esetben a Közvetítő jogosult a kártérítés összegének megduplázására.

A Szerződéstől való elállás esetén a Megbízó köteles megtéríteni a Közvetítőnél felmerülő azon költségeket, melyekről kifejezetten megállapodtak, hogy a Megbízónak külön kell fizetni őket.

Ha a megkötött Szerződés megszűnését követő 12 hónapon belül a Megbízó vagy házastársa/élettársa, közeli vér szerinti vagy más közeli hozzátartozója, vagy olyan társaság, intézmény vagy más jogi személy, ahol a Megbízó vagy a fent említett személyek valamelyike alapító vagy jogi képviselő, vagy akivel munkaszerződést vagy szolgáltatási szerződést kötött, olyan jogügyletet köt, amely a Közvetítő Szerződés megszűnése előtti tevékenységének következménye, köteles a Közvetítőnek a Díj kétszeresét kifizetnie.

V. Kizárólagos közvetítés

A kizárólagos közvetítői szerződéssel a Megbízó vállalja, hogy nem bíz meg más közvetítőt a közvetített üzletre.

Ha a Megbízó a kizárólagos közvetítői Szerződés időtartama alatt más közvetítőn keresztül olyan jogügyletet kötött, amelyre a kizárólagos Közvetítő kizárólagos közvetítői megbízást kapott, köteles megfizetni a kizárólagos Közvetítőnek a szerződés szerinti Díjat, valamint a szóban forgó közvetítői munka során felmerülő esetleges többletköltségeket.

A kizárólagos közvetítői szerződés megkötésekor a Közvetítő köteles kifejezetten figyelmeztetni a megbízót az előző bekezdésben szereplő szerződéses záradék értelméről és jogi következményeiről.
A IV. pontban említett egyéb rendelkezések szintén kizárólagos közvetítési Szerződésre vonatkoznak és alkalmazandóak.

VI. A Közvetítő kötelezettségei

A Közvetítő köteles a jó szakember gondosságával eljárni, különösen:

törekedjen arra, hogy felkutassa és kapcsolatba lépjen a Megbízó személlyel a közvetítői szerződés megkötése céljából,
megismertesse a Megbízóval a hasonló ingatlanok átlagos piaci árait,
szerezze be és vizsgálja meg a szóban forgó ingatlan tulajdoni lapját vagy más, valós jogot igazoló dokumentumokat, valamint ellenőrizze a Megbízó által bemutatott ingatlanjogi dokumentációt,
figyelmeztesse a Megbízót nyilvánvaló hiányosságok, harmadik személyek jogaival vagy az ingatlan földhivatali státuszával kapcsolatos egyéb kockázatok esetén,
tegye meg a szükséges lépéseket az ingatlan piacon történő bemutatásához, az ingatlan megfelelő módon való hirdetéséhez, valamint az ingatlanközvetítési Szerződésben megállapított minden egyéb olyan intézkedést, melyek meghaladják a szokásos bemutatást, és amelyért külön, előre meghatározott költségekre jogosult,
tegye lehetővé az ingatlan megtekintését,
közvetítsen a tárgyalások során, és próbálja elérni a szerződés megkötését, ha erre kifejezetten elkötelezte magát,
védje a Megbízó személyes adatait, valamint a Megbízó írásbeli utasítására üzleti titokként őrizze meg a közvetített ingatlannal, illetve azzal az ingatlannal vagy vállalkozással kapcsolatos információkat, amelyek számára közvetít,
ha a szerződés tárgya földterület, ellenőrizze a szóban forgó földterület felhasználási célját az adott földterületre vonatkozó területrendezési előírások szerint,
tájékoztassa a Megbízót a tervezett munkálatokat érintő azon körülményekről, melyekről tudomása van, vagy ismernie kell,
tájékoztassa a Megbízót a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvény rendelkezéseiről (Hivatalos Közlöny 87/08),
az ügyvéddel együttműködve szerződéstervezeteket készítsen az általa közvetített jogi ügyletről.

VII. A Megbízó kötelezettségei

A Közvetítővel kötött közvetítési Szerződés megkötésével a Megbízó a következő kötelezettségeket vállalja:
tájékoztatja a Közvetítőt minden olyan körülményről, amely fontos a közvetítés teljesítése és a szerződés megkötése szempontjából,
bemutat a Közvetítőnek a közvetítői szerződés tárgyát képező ingatlanra vonatkozó minden olyan iratot, amely a közvetítői tevékenység végzéséhez és a közvetített szerződés megkötéséhez szükséges (személyi igazolvány, telekkönyvi kivonat, tulajdoni lap, az ingatlan azonosítója, a helyszíni, építési vagy használati
engedély, végzés a származtatott állapotról, energetikai tanúsítvány, Harmadik felekkel szembeni kötelezettségek teljesítésének igazolása),
pontos információkat ad az ingatlanról a Közvetítő számára,
a Közvetítő rendelkezésére bocsátja az ingatlan tulajdonjogát vagy a szerződés tárgyát képező ingatlanra vonatkozó egyéb valós jogot igazoló dokumentumokat, és a Közvetítő tudomására hoz minden, az ingatlant terhelő bejegyzett és be nem jegyzett összeget,
biztosítja az ingatlan megtekintését a Közvetítőnek és a közvetített ügylet megkötésében érdekelt harmadik személynek,
tájékoztatja a Közvetítőt a szóban forgó ingatlanról szóló minden lényeges információról, ami különösen magában foglalja az ingatlan leírását és árát,
a közvetített jogügyletre vonatkozó előszerződés megkötését követően, vagy ha ilyen nem jön létre, akkor az ügyletre vonatkozó fő szerződés megkötését követően a Közvetítőnek díjat fizet,
megtéríti a Közvetítőnek a közvetítés során felmerülő azon költségeit, melyek meghaladják a közvetítés szokásos költségeit, amennyiben erről megállapodtak,
írásban tájékoztatja a Közvetítőt minden, a megbízás tárgyát képező ügylettel kapcsolatos változásról, különösen az ingatlan tulajdonjogában bekövetkező változásokról, valamint tájékoztatja a Közvetítőt, ha bármilyen más módon megszakítja a közvetítési ügyletet, vagy eláll a közvetítési ügylettől.
A Megbízó nem köteles sem üzleti tárgyalásokat folytatni, sem pedig üzletet kötni a Közvetítő által talált Harmadik személlyel. A Megbízó a közvetítővel szemben kártérítési felelősséggel tartozik, ha nem jóhiszeműen járt el, és köteles megtéríteni a közvetítés során felmerült valamennyi költséget, amely nem lehet kevesebb, mint a megállapodás szerinti díj 1/3-a, és nem lehet több, mint a szerződés szerinti Díj.
A Megbízót kártérítési felelősség terheli, ha csalárd módon járt el, ha a közvetítői tevékenység megszüntetése érdekében a közvetítői tevékenység szempontjából lényeges információkat elhallgatott vagy téves adatokat adott meg.

VIII. Közvetítői díj

A Közvetítő a közvetítésért közvetítői díjra jogosult (a továbbiakban: Díj) a közvetítői szerződésben meghatározott összegben, közvetlenül a Megbízó és a Közvetítő által a üzleti kapcsolatba behozott Harmadik személy között megkötött első jogi aktust (előszerződés vagy fő szerződés) követően.
A közvetítői díjra 25% áfát kell számolni.

A Szerződésben szereplő közvetítői díj a Közvetítő valamennyi pontban említett tevékenységének végrehajtását magába foglalja. VI. Általános Szerződési Feltételek
A Közvetítő szerződést köthet a megbízás teljesítéséhez szükséges tényleges költségek megtérítésére, és bizonyos kiadásokra és költségekre előleget kérhet tőle.

Ha a fél maga ajánl fel a közvetítőnek ellenszolgáltatást vagy a megbeszéltnél nagyobb díjat, a közvetítő kaphat ilyen díjat, de azzal a feltétellel, hogy az nem egyértelműen aránytalan a szolgáltatásaival, munkája eredményével és a fél pénzügyi helyzetével.

Amennyiben a fő szerződés megkötésére a Megbízó hibáján kívül az előszerződés megkötését követően nem kerül sor, úgy a Megbízó köteles a Közvetítő számára az adásvételért 1000,00 euró + áfa fix közvetítői díjat fizetnie.

A Megbízó elállása a közvetítés tárgyát képező előszerződéssel vagy egyéb jogi ügylettel vállalt kötelezettségei teljesítésétől nem érinti a Megbízó azon kötelezettségét, hogy a Közvetítőnek kártérítést fizessen jelen cikkelyben és a megkötött közvetítői szerződésben meghatározott összegben és módon.

Akkor állapítható meg, hogy a Közvetítő lehetővé tette a Megbízó számára a Harmadik személlyel való kapcsolatfelvételt, ha a Megbízót közvetlenül elvitte, vagy odairányította a Harmadik személyhez a szóban forgó ingatlan megtekintésére, egyeztetés céljából találkozót szervezett a Megbízó és a Harmadik személy között, a Megbízóval közölte a Harmadik személy nevét, vagy a vállalkozása nevét, telefonszámát, e-mail-címét, stb., vagy a Megbízó ezen adatait átadta a Harmadik személynek, vagy a Harmadik személlyel közölte a szóban forgó ingatlan pontos helyét.

IX. A közvetítői díj összege

A jogi ügylet megkötésekor a közvetítői díj a vételár teljes összegének megállapodás szerinti százalékában, ingatlancsere esetén pedig a megszerzett ingatlan értékének megállapodás szerinti százalékában kerül felszámításra, ez 2-4% között van, valamint a 35 000,00 eurónál kisebb vagy azzal egyenlő értékű ingatlanok esetében ez fixen 1 000,00 euró, mindez ezzel egyenértékű kunában a Horvát Nemzeti Bank fizetés napján érvényes középárfolyamának megfelelően, és a vonatkozó áfával növelve.

A bérleti jogügylet megkötéséért az egy havi bérleti díj vonatkozó áfával növelt összege kerül felszámításra közvetítői díjként.

A díj az eladótól, és a vevőtől, valamint a bérbeadótól és a bérlőtől is beszedhető, amennyiben közvetítői Szerződést kötöttek velük.

X. Záró rendelkezések

Minden olyasmivel kapcsolatban, amire a jelen ÁSZF nem terjed ki, az ingatlanközvetítésről szóló törvény, a kötelmi jogviszonyokról szóló törvény és egyéb jogszabályok az irányadóak.

Az ÁSZF 2022. szeptember 8-ától érvényes.