Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA POSREDNIKA U PROMETU NEKRETNINA

I. Značenje izraza sadržanih u Općim uvjetima

Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeća značenja:
 1. Posrednik u prometu nekretnina je Virtus upravljanje d.o.o. Rijeka, OIB: 46096970345, Brajda 10, Rijeka, koje trgovačko društvo ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik).
 2. Agent posredovanja u prometu nekretnina je fizička osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina te je ili zaposlena kod Posrednika ili sa Posrednikom surađuje temeljem posebnog ugovora (u daljnjem tekstu: Agent).
 3. Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina ( primjerice pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i sl.) (u daljnjem tekstu: Posredovanje).
 4. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja (u svojstvu prodavatelja, kupca, zakupodavca, zakupoprimca, najmodavca, najmoprimca i sl.) s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju.
 5. Ugovor o posredovanju je ugovor kojim se u skladu sa Zakonom uređuju obveze i prava nalogodavca i posrednika a u cilju sklapanja određenog pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenog prava na nekretnini (u daljnjem tekstu: Ugovor).
 6. Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovora a u cilju sklapanja pravnog posla iz ugovora o posredovanju (u daljnjem tekstu: Treća osoba).
 7. Zakon o posredovanju u prometu nekretnina je osnovni zakonodavni okvir kojim su uređeni uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, način sklapanja i sadržaj ugovora o posredovanju, opći uvjeti poslovanja, prava i obveze posrednika, agenata i nalogodavaca i ostalo povezano sa predmetnom djelatnošću (u daljnjem tekstu: Zakon).

II. Opće odredbe

Ovim općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)  uređuje se odnos između Posrednika i Nalogodavca koji sklapaju Ugovor o posredovanju te predstavljaju sastavni dio tog Ugovora.

III. Ponuda nekretnina

Ponuda Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i/ili usmenim putem od Nalogodavca kao vlasnika nekretnine (ili osobe koju on za to ovlasti) koja se nudi na prodaju, u zakup, najam ili zamjenu te sadrži opis i cijenu nekretnine odnosno osnivanja određenog prava na nekretnini.
Posrednik ne odgovara za istinitost i točnost podataka primljenih od Nalogodavca.

IV. Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor), koji sklapaju Posrednik i Nalogodavac, Posrednik se obvezuje nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i pripreme u cilju sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i/ili u vezi s nekretninom, a Nalogodavac se obvezuje da će mu po ispunjenju ugovorenih uvjeta isplatiti određenu posredničku naknadu (u daljnjem tekstu: Naknada)

Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme. Ako ugovorne strane samim Ugovorom ne ugovore rok na koji sklapaju Ugovor, smatra se sklopljenim na razdoblje od 12 mjeseci od dana sklapanja i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

Posrednik može prenijeti ovaj Ugovor  na druge posrednike a po pozivu nalogodavca dužan je predati mu popis takvih posrednika pri čemu Nalogodavac ostaje u ugovornom odnosu samo s Posrednikom s kojim je sklopio Ugovor.

Ugovor o posredovanju prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen pravni posao za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana koji otkaz se mora uputiti suprotnoj strani pismenim putem na adresu navedenu u Ugovoru ili na službeni e-mail Posrednika.

Otkaz Ugovora ne smije biti protivan načelu savjesnosti i poštenja te ne može pasti u nevrijeme niti s namjerom da se Posrednika liši prava na Naknadu u kojem slučaju Posrednik ima pravo na dvostruki iznos Naknade.

U slučaju otkaza Ugovora Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora Nalogodavac ili njegov bračni/izvanbračni drug, osoba njegova bližeg krvnog ili tazbinskog srodstva, ili trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac ili neka od prethodno navedenih osoba osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti dvostruki iznos Naknade.

V. Isključivo posredovanje

Ugovorom o isključivom posredovanju Nalogodavac se obvezuje da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika.

Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za isključivo posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu Naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.

Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice ugovorne klauzule iz prethodnog stavka.
Ostale odredbe iz točke IV. se također odnose i primjenjuju i na Ugovor o isključivom posredovanju.

VI. Obveze Posrednika

Posrednik je obvezan prilikom posredovanja postupati pažnjom dobrog stručnjaka i osobito:

 1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 2. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini kao i pregledati imovinsko-pravnu dokumentaciju koju mu predoči Nalogodavac,
 4. upozoriti nalogodavca za slučaj postojanja očitih nedostataka, prava trećih osoba  ili drugih rizika vezanih za zemljišnoknjižno stanje nekretnine,
 5. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 6. omogućiti pregled nekretnina,
 7. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
 8. čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 9. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
 10. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate,
 11. upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08),
 12. u suradnji sa odvjetnikom pripremiti nacrte ugovora za pravni posao za koji posreduje.
VII. Obveze Nalogodavca

Sklapanjem Ugovora o posredovanju s Posrednikom Nalogodavac preuzima sljedeće obveze:
 1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i sklapanje ugovora,
 2. predočiti Posredniku sve isprave za nekretninu koja je predmet ugovora o posredovanju a koje su potrebne za obavljanje poslova posredovanja i sklapanje posredovanog ugovora (svoju osobnu iskaznicu,  izvadak iz zemljišnih knjiga, posjedovni list, identifikaciju nekretnine, lokacijsku, građevinsku odnosno uporabnu
 3. dozvolu, rješenje o izvedenom stanju, energetski certifikat, dokaze o ispunjavanju obveza prema Trećoj strani),
 4. predočiti Posredniku točne podatke o nekretnini,
 5. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 6. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
 7. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 8. nakon sklapanja predugovora za posredovani pravni posao ili ukoliko se isti ne sklapa nakon sklapanja glavnog ugovora za taj posao isplatiti Posredniku Naknadu,
 9. naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja ukoliko je tako ugovoreno,
 10. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini odnosno obavijestiti Posrednika ukoliko na drugi način sklopi posredovani pravni posao ili od sklapanja takvog posla odustaje.
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene Naknade.
Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.

VIII. Posrednička naknada

Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada (u daljnjem tekstu: Naknada) u iznosu određenom ugovorom o posredovanju na koju ima pravo neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta (predugovora ili glavnog ugovora) koji Nalogodavac zaključi sa zainteresiranom Trećom osobom s kojom ju je Posrednik doveo u vezu.
Na iznos naknade obračunava se PDV u iznosu od 25 %.

Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u toč. VI. Općih uvjeta.
Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu stvarnih troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da mu se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke i troškove.

Ukoliko stranka sama ponudi posredniku naknadu odnosno nagradu veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nerazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.

Ukoliko bez krivnje Nalogodavca nakon sklapanja predugovora ne dođe do sklapanja glavnog ugovora Nalogodavac se obvezuje isplatiti posredniku fiksnu posredničku naknadu i to za kupoprodaju u visini od 1.000,00,EUR uvećano za pripadajući PDV.

Odustanak Nalogodavca od ispunjenja obveza preuzetih predugovorom ili drugim pravnim poslom koji je predmet posredovanja ne utječe na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati naknadu za posredovanje u visini i na način utvrđen ovim člankom i sklopljenim ugovorom o posredovanju.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je neposredno doveo ili uputio Nalogodavcu Treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između Nalogodavca i Treće osobe radi pregovaranja, Nalogodavcu priopćio ime i prezime, odnosno tvrtku, broj telefona,, e-mail adresu i sl.Treće osobe ili te podatke o Nalogodavcu dao Trećoj osobi  ili je Trećoj osobi priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

IX. Visina posredničke naknade

Za sklapanje pravnog posla kupoprodaje posrednička naknada se naplaćuje u ugovorenom postotku od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene a u slučaju zamjene nekretnina u ugovorenom postotku vrijednosti nekretnine stečene zamjenom,  i to sve u rasponu od 2-4% a za nekretnine čija je vrijednost manja ili jednaka iznosu od 35.000,00 EUR iznosi fiksno 1.000,00 EUR, sve u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, sve uvećano za pripdajući PDV.

Za sklapanje pravnog posla najma ili zakupa posrednička naknada se naplaćuje u visini jednomjesečnog najma odnosno zakupa uvećano za pripadajući PDV.

Naknada se može naplatiti i od prodavatelja i od kupca odnosno i od najmodavca/zakupodavca i od najmoprimca/zakupnika ako je s njima sklopljen Ugovor o posredovanju.

X. Završne odredbe

Za sve što izričito nije utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima te ostali zakonski propisi.

Opći uvjeti primjenjuju se od 08. rujna 2022. godine.