Vyhlásenie o ochrane súkromia

Vyhlásenie o ochrane súkromia používateľa webovej stránky

VIRTUS UPRAVLJANJE d.o.o pristupuje k ochrane osobných údajov svojich používateľov vždy s osobitnou pozornosťou ako k jednému zo základných predpokladov získania a uchovania si dôvery.

Vzhľadom na to, že ochranu Vašich osobných údajov berieme vážne, prijímame všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na ich ochranu v súlade s právom Chorvátskej republiky a Európskej únie a najmä v súlade so Zákonom o vykonávaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (NN 42/18) a Nariadením (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Toto Vyhlásenie poskytuje informácie o politike ochrany Vašich osobných údajov, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našej webovej stránky, o ich spracovaní a uchovávaní a o Vašich právach súvisiacich s vyššie uvedeným.

 Chceme vás tiež oboznámiť s používaním cookies na zariadeniach, cez ktoré pristupujete na naše webové stránky.

Pozorne si prečítajte toto Vyhlásenie a ak s ním súhlasíte, prijmite ho.

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom zhromažďovania a spracovania osobných údajov na našich webových stránkach je dosiahnuť sprostredkovanie transakcií s nehnuteľnosťami (ich kúpa, predaj, prenájom a pod.) ako našou hlavnou činnosťou.

Zhromažďujeme len potrebné údaje, a sú to:
meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo, aby sme mohli odpovedať na Vaše otázky ohľadom našich sprostredkovateľských služieb
e-mail, aby ste sa mohli prihlásiť na odber nášho newslettera a vždy mali tie najrelevantnejšie informácie,
_____ na štatistické účely.

Takto zhromaždené údaje používame výlučne na účel spracovania, na ktorý nám boli zverené a na ktorý ste nám udelili Váš súhlas.

Bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred neoprávneným prístupom, použitím, úpravou a stratou.

Údaje sú zbierané prostredníctvom internetového servera v prísne kontrolovanom bezpečnom prostredí, maximálne chránenom pred neoprávneným prístupom a neoprávneným použitím. Tok informácií zo zariadenia používateľa na server sa uskutočňuje pomocou protokolu HTTPS, ktorý údaje pri prenose šifruje tak, aby aj v danom segmente boli úplne chránené pred akoukoľvek formou zneužitia.

Štatistika servera - Náš globálny sieťový server používa štatistický softvér. Tieto programy sú štandardnou funkciou všetkých internetových serverov a nie sú jedinečné iba pre naše stránky.
Takéto štatistické programy nám umožňujú upravovať naše stránky tak, aby boli pre našich návštevníkov čo najefektívnejšie a najjednoduchšie (určenie údajov, ktoré našich používateľov najviac alebo najmenej zaujímajú, úprava stránok pre jednotlivé internetové prehliadače, efektívnosť štruktúry našej polohe a návštev na našich stránkach.)

Používanie cookies – Na uľahčenie prehliadania našich internetových stránok používa náš globálny sieťový server cookies. Ide o veľmi malé textové súbory, ktoré server umiestňuje do počítača užívateľa za účelom sledovania výberu určitých jazykových variantov našich stránok, ako aj pri vstupe do častí stránok, ktoré vyžadujú zadanie užívateľského mena a hesla. Cookies nie je možné použiť na spúšťanie programov alebo inštaláciu vírusov do Vášho počítača. Cookies nastavené naším internetovým serverom sa automaticky vymažú z Vášho počítača na konci relácie, teda v momente, keď opustíte naše stránky. Prezeranie našich stránok je možné aj bez použitia cookies, ak je na to váš internetový prehliadač nastavený.

Dostupnosť údajov tretím osobám

Pre plnohodnotnú a čo najlepšiu implementáciu služieb realitného sprostredkovania je niekedy potrebné sprístupniť niektoré Vaše osobné údaje aj tretím osobám.

Odkazuje sa to na:
advokátske kancelárie, s ktorými spolupracujeme pri realitnom sprostredkovaní za účelom ochrany Vašich právnych záujmov,
spoločnosti z IT sektora, ktoré najímame na poskytovanie služieb vývoja a údržby nášho softvéru, údržby a zabezpečenia lokálnych počítačov, ako aj služieb internetového servera a cloudového úložiska dát,
ďalší sprostredkovatelia pri činnosti realitného sprostredkovania, s ktorými máme obchodnú spoluprácu.

V takýchto prípadoch postupujeme len tie údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na poskytnutie služby vyššie uvedených subjektov a ktoré tvoria súčasť komplexnej služby, ktorú Vám poskytujeme.

Všetky uvedené tretie osoby sú našimi spoľahlivými partnermi, s ktorými máme zmluvnú povinnosť zachovávať dôvernosť údajov a dodržiavať všetky právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli ako užívateľ, za účelom dopytovania po ponukách, uchovávame po dobu 3 rokov.
Keď používame osobné údaje na štatistické účely, s cieľom zlepšovania našich služieb ich anonymizujeme tak, aby stratili akékoľvek spojenie s konkrétnou osobou.

Užívateľské práva

Všetkým používateľom garantujeme množstvo práv súvisiacich s uchovávaním a spracovaním ich osobných údajov, právo:
že ich údaje sa používajú výlučne na účely zberu uvedené v tomto Vyhlásení,
na informácie o tom, aké osobné údaje uchovávame a za akým účelom,
požadovať opravu nesprávnych osobných údajov,
byť informovaní o bezpečnostných a technických opatreniach na ochranu osobných údajov,
odvolať súhlas o spracovaní vlastných osobných údajov, teda právo na zabudnutie,
namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené práva je možné uplatniť kedykoľvek:
Zavolaním na telefónne číslo: +385 51 858 544
Zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu: info@mololongorealestate.com
Zaslaním žiadosti na adresu: Trpimirova 1A, 51000 Rijeka
Používanie cookies

Naše webové stránky používajú dva typy cookies.
Vlastné cookies – neoddeliteľná súčasť webovej prezentácie, ktorej účelom je manipulácia údajov o používateľských reláciách. Sú krátkodobého charakteru, teda trvajú len po dobu, kým je používateľ prihlásený na stránke.
Cookies tretích osôb – používame štatistiky Google Analytics s cieľom získať štatistické údaje o návštevnosti a spôsobe používania stránok. Údaje, ktoré sa zhromažďujú, zahŕňajú IP adresu používateľa, údaje prehliadača, údaje operačného systému a ďalšie štandardné údaje, ktoré sa zhromažďujú a analyzujú výlučne v anonymnej a hromadnej forme. Všetky podrobnosti o používaní cookies Google Analytics možno vidieť na stránke http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Ak používateľ nesúhlasí s používaním cookies, je možné ich veľmi jednoducho vymazať alebo trvalo zamedziť ich používanie na svojom počítači alebo mobilnom zariadení cez nastavenia prehliadača.
Podrobné informácie o používaní cookies nájdete v pokynoch prehliadača alebo na adrese: www.allaboutcookies.org.

Zamedzenie používania cookies môže spôsobiť nezrovnalosti v prevádzke webových stránok.

Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia je platné od 8. septembra 2022.